Національні прапори України і РосіїВ Москві зустрілись делегації Верховної Ради України та Федеральних Зборів Російської Федерації

В Москві 18 березня 2009 року відбулося восьме засідання Міжпарламентської комісії зі співробітництва Верховної Ради України та Федеральних Зборів Російської Федерації.  Серед питань порядку денного – стан та подальший розвиток міжрегіонального і прикордонного співробітництва, а також гуманітарне співробітництво між двома країнами.

В роботі Міжпарламентської комісії взяли участь депутати українського парламенту на чолі з першим заступником голови Верховної Ради України Олександром Лавриновичем, депутати Держдуми та сенатори Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації. Російську частину Міжпарламентської комісії очолював заступник голови Держдуми Олександр Бабаков. В обговоренні питань порядку денного з експертною оцінкою виступили представники виконавчої влади двох країн.

За підсумками засідання співголовами Міжпарламентської комісії був підписаний Протокол, в якому окреслені основні завдання Міжпарламентської комісії щодо реалізації питань порядку денного:

у сфері розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва:

- сприяння вдосконаленню та зближенню законодавчої бази міжрегіонального та прикордонного співробітництва  двох країн;

- посилення взаємодії Міжпарламентської комісії з Комітетом з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії та створеною в її рамках Підкомісією з питань міжрегіонального та прикордонного співробітництва;

- направлення пропозиції до відповідних органів виконавчої влади  двох країн щодо включення  представників Міжпарламентської комісії до складу Підкомісії з питань міжрегіонального та прикордонного співробітництва та залучення їх до підготовки Програми міжрегіонального та прикордонного співробітництва  України та РФ після 2010 року; надання інформації про хід реалізації Протоколу між Державною митною службою України та Федеральною митною службою РФ щодо організації обміну попередньою інформацією про товари та транспортні засоби, які пересуваються через митний кордон України та РФ;

- створення робочої групи Міжпарламентської комісії щодо розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва між двома країнами для вдосконалення правових засад співробітництва;

- регулярний розгляд пропозицій органів державної влади прикордонних регіонів і представників бізнес-кіл двох країн щодо вдосконалення як національної, так і міжнародної законодавчої бази з метою підвищення ефективності прикордонних зв’язків двох країн;

- щорічне проведення в прикордонних регіонах України та РФ  зустрічей парламентаріїв місцевих законодавчих органів двох країн із залученням керівників місцевих адміністрацій та інших державних органів влади сторін. У цьому контексті Комісія вирішила підготувати пропозиції щодо проведення такого заходу у 2009 році.

У сфері гуманітарного співробітництва:

- сприяння розширенню зв’язків у сфері культури та мистецтва, поглиблення контактів між творчими колективами і спілками з метою ознайомлення з культурними досягненнями двох країн, проведення спільних виставок, зустрічей та інших заходів;

- участь членів Міжпарламентської комісії у спільному святкуванні найбільш визначних заходів в суспільно-культурному житті двох держав, зокрема 200-річчя з дня народження М.В.Гоголя, 300-річчя Полтавської битви, 150-річчя з дня народження А.П.Чехова, 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній Війні.

В ході візиту в Москву українська делегація провела також зустріч у верхній палаті парламенту РФ з делегацією сенаторів на чолі з першим заступником голови Ради Федерації Олександром Торшиним. В ході бесіди були обговорені результати роботи восьмого засідання Міжпарламентської комісії, а також відбувся обмін думками щодо напрямків подальшої співпраці. Співголови Міжпарламентської комісії відзначили загальний позитивний тон дискусії та прагнення налагодити конструктивні відносини по основним напрямкам співробітництва. Вони також підкреслили необхідність консолідації зусиль та обміну досвідом у сфері економічної взаємодії двох держав для пом’якшення наслідків світової фінансової кризи.

Наступне засідання Міжпарламентської комісії планується провести в червні-липні 2009 року в Україні.

http://www.mfa.gov.ua/russia/ua/news/detail/21772.htm

18 марта 2009 года в Москве состоялось восьмое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального Собрания Российской Федерации.  Среди вопросов повестки дня – состояние и дальнейшее развитие межрегионального и пограничного сотрудничества, а также гуманитарное сотрудничество между двумя странами.

В работе Межпарламентской комиссии приняли участие депутаты украинского парламента во главе с Первым заместителем Председателя Верховной Рады Украины А.В. Лавриновичем, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Российскую часть Межпарламентской комиссии возглавлял Заместитель Председателя Госдумы А.М. Бабаков. В обсуждении вопросов повестки дня с экспертной оценкой выступили представители исполнительной власти двух стран.

По итогам заседания сопредседателями Межпарламентской комиссии был подписан Протокол, в котором очерченные основные задачи Межпарламентской комиссии относительно реализации вопросов повестки дня:

в сфере развития межрегионального и пограничного сотрудничества:

- содействие усовершенствованию и сближению законодательной базы межрегионального и пограничного сотрудничества  двух стран;

- усиление взаимодействия Межпарламентской комиссии по Комитетам по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии и созданной в ее рамках Подкомиссии по вопросам межрегионального и пограничного сотрудничества;

- направление предложения к соответствующим органам исполнительной власти  двух стран относительно включения  представителей Межпарламентской комиссии в состав Подкомиссии по вопросам межрегионального и пограничного сотрудничества и привлечение их к подготовке Программы межрегионального и пограничного сотрудничества  Украины и РФ после 2010 года; предоставление информации по ходу реализации Протокола между Государственной таможенной службой Украины и Федеральной таможенной службой РФ относительно организации обмена предыдущей информацией о товарах и транспортных средствах, которые пересекают через таможенную границу Украины и РФ;

- создание рабочей группы Межпарламентской комиссии относительно развития межрегионального и пограничного сотрудничества между двумя странами для усовершенствования правовых основ сотрудничества;

- регулярное рассмотрение предложений органов государственной власти пограничных регионов и представителей бизнес-кругов двух стран относительно усовершенствования как национальной, так и международной законодательной базы с целью повышения эффективности пограничных связей двух стран;

- ежегодное проведение в пограничных регионах Украины и РФ  встреч парламентариев местных законодательных органов двух стран с привлечением руководителей местных администраций и других государственных органов власти сторон. В этом контексте Комиссия решила подготовить предложения относительно проведения такого мероприятия в 2009 году.

 В сфере гуманитарного сотрудничества:

- содействия расширению связей в сфере культуры и искусства, углубления контактов между творческими коллективами и союзами с целью ознакомления с культурными достижениями двух стран, проведения общих выставок, встреч и других мероприятий;

- участие членов Межпарламентской комиссии в общем праздновании  наиболее выдающихся мероприятий в общественно-культурной жизни двух государств, в частности 200-летия со дня рождения М.В.Гоголя, 300-летия Полтавской битвы, 150-летия со дня рождения А.П.Чехова, 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.

В походке визита в Москву украинская делегация провела также встречу в верхней палате парламента РФ с делегацией сенаторов во главе с Первым заместителем Председателя Совета Федерации О.П. Торшином. В ходе беседы были обсужденные результаты работы восьмого заседания Межпарламентской комиссии, а также состоялся обмен мнениями относительно направлений дальнейшего сотрудничества.  Сопредседателя Межпарламентской комиссии отметили общий положительный тон дискуссии и стремления наладить конструктивные отношения по основным направлениям сотрудничества. Они также подчеркнули необходимость консолидации усилий и обмена опытом в сфере экономического взаимодействия двух государств для смягчения следствий мирового финансового кризиса.

Следующее заседание Межпарламентской комиссии планируется провести в июне-июле 2009 года в Украине.

http://www.mfa.gov.ua/russia/ru/news/detail/21772.htm

Посол України Костянтин Грищенко, Олександр Лавринович та Олександр  Бабаков.

На світлинах: Національні прапори України і Росії. Посол України Костянтин Грищенко, Олександр Лавринович та Олександр  Бабаков.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Вхід

Останні коментарі

Обличчя української родини Росії

Обличчя української родини Росії

{nomultithumb}

Українські молодіжні організації Росії

Українські молодіжні організації Росії

Наша кнопка