Президент Віктор Ющенко єднає народ УкраїниПрезидент Віктор Ющенко: "Основна мета цього документу - якомога чіткіше сформувати наш зовнішній і внутрішній курс"

"Напередодні п’ятнадцятої річниці незалежності України перед українською владою, політичною та громадською елітою країни, усіма силами, яким небайдужа доля Батьківщини, постала історична вимога і можливість об’єднати свої зусилля, досягти національної єдності.

Усвідомлюючи відповідальність перед Українським народом та складність нинішньої політичної ситуації,

Шануючи волевиявлення народу, здійснене у демократичний спосіб на виборах 26 березня 2006 року,

Прагнучи зважено і відповідально вирішити політичні проблеми і приступити до розв‘язання нагальних завдань економічного, соціального та гуманітарного розвитку,

Прямуючи до загальнонаціонального примирення, яке вважаємо ключем до майбутнього України та інструментом для вирішення сучасних проблем нашого суспільства,

Запроваджуючи традицію національного політичного і суспільного діалогу задля вирішення успадкованих і набутих проблем державного життя,

Засвідчуючи, що стрижнем консолідації народу є безумовне додержання принципів демократії та поваги до прав людини, дотримання європейського вибору України,

Підтверджуючи незмінність і незворотність зовнішньополітичного курсу України, зокрема на інтеграцію у Європейський Союз, та з метою посилення її міжнародного авторитету,

І в діях, і у вчинках неухильно керуючись національними інтересами України, проголошуємо спільну волю до об’єднання зусиль задля реалізації таких пріоритетів національного розвитку, як висока якість життя громадян, конкурентоспроможна, заснована на знаннях економіка, ефективна та справедлива влада, інтегрована у глобальні процеси та поважана у світі держава, погоджуємось на першочергове здійснення

ПЛАНУ ДІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ:

1. Збереження суверенності і цілісності, унітарності та соборності України - непорушних принципів існування держави.

2. Подальше гарантування і неухильне дотримання прав людини. Послідовний розвиток таких безумовних надбань демократичної України, як свобода слова, вільне вираження поглядів і переконань.

3. Спираючись на встановлену чинною Конституцією України організацію державної влади, продовження удосконалення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні, створення збалансованої системи "стримувань і противаг" між Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, відновлення дієздатності Конституційного Суду України.

4. Забезпечення політичними силами відповідності прийнятих і подальших рішень всіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування Конституції України та законам України.

5. Створення політичних та правових умов для безперешкодної діяльності опозиції у виборних органах влади усіх рівнів. Недопущення корупції у політиці.

6. Реформування структур виконавчої влади та унеможливлення політизації державної служби через першочергове прийняття Законів України "Про Кабінет Міністрів України" та "Про державну службу" (нова редакція), підготовлених для внесення Президентом України до Верховної Ради України.

7. Продовження судової реформи відповідно до схваленої Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні.

8. Забезпечення невтручання політичних сил та їх представників у діяльність правоохоронних органів, судів і Національного банку України.

9. Реформування правоохоронних органів відповідно до європейських стандартів, приведення кримінального законодавства, кримінального судочинства у відповідність із стандартами і рекомендаціями Комітету міністрів Ради Європи, Європейського Союзу та рішеннями Європейського Суду з прав людини.

10. Стимулювання розвитку місцевого самоврядування, підвищення його ролі і статусу шляхом забезпечення фінансово-економічної спроможності та реформування адміністративно-територіального устрою.

11. Реалізація антикорупційної політики на всіх рівнях влади через, зокрема, підтримку законодавчих ініціатив Президента України у цій сфері.

12. Всебічний розвиток і функціонування української мови як державної та мови офіційного спілкування у всіх сферах суспільного життя на всій території України - як основи самоідентифікації народу і держави. Гарантування кожному громадянину вільного використання у всіх життєвих потребах російської чи іншої рідної мови відповідно до Конституції України та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

13. Розвиток культури та відродження духовності Українського народу, забезпечення цілісності мовно-культурного простору.

14. Дотримання свободи віросповідання. Поважне ставлення до об‘єднавчих прагнень віруючих усіх православних церков без втручання держави та політичних сил у цей процес.

15. Підвищення добробуту громадян України, боротьба з бідністю засобами ефективного та адресного соціального захисту, гарантування гідної оплати праці та справедливого пенсійного забезпечення.

16. Становлення середнього класу через трансформацію політики доходів населення, розвиток підприємництва та стимулювання створення нових робочих місць.

17. Підвищення доступності та якості освіти, популяризація здорового способу життя, переорієнтування системи охорони здоров‘я на людський розвиток та створення національних центрів боротьби з туберкульозом, з ВІЛ/СНІДом, Національного центру серця, Національного інституту раку, Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері і дитини.

18. Запровадження принципів науково-технічного та інноваційного розвитку, досягнення щорічних темпів зростання ВВП на рівні не нижче ніж 5 %, стимулювання створення щороку не менше 1 млн. робочих місць.

19. Проведення структурних реформ в економіці. Проведення податкової реформи, яка передбачає зниження податкового тиску на економіку з розширенням бази оподаткування, у тому числі шляхом поступового запровадження податку на нерухомість (податку на багатство) та єдиного соціального внеску з фонду оплати праці.

20. Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення ефективності використання природних ресурсів, енергоносіїв, впровадження енергозберігаючих технологій.

21. Підвищення ефективності сільського господарства та уваги держави до селян. Запровадження не пізніше 1 січня 2008 року повноцінного ринку землі з одночасним матеріально-організаційним забезпеченням та створенням необхідної нормативно-правової бази (законів України про кадастр, ціну на землю та інших).

22. Гарантування та захист державою прав власності.

23. Підвищення доступності та якості комунальних послуг шляхом розвитку конкурентних відносин у житлово-комунальній сфері.

24. Налагодження ефективного економічного співробітництва з усіма зацікавленими зовнішніми партнерами, керуючись інтересами України. Невідкладне прийняття необхідних для вступу до Світової організації торгівлі змін до законодавства та вступ до цієї організації до кінця 2006 року на прийнятних для України умовах.

25. Продовження курсу європейської інтеграції України з перспективою вступу України до Європейського Союзу. Неухильне виконання Плану дій "Україна - ЄС", невідкладний початок переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

26. Завершення робіт щодо участі України у діяльності Єдиного економічного простору на принципах різнорівневої та різношвидкісної інтеграції з урахуванням норм і правил Світової організації торгівлі. Створення на першому етапі зони вільної торгівлі без обмежень та вилучень в межах ЄЕП.

27. Взаємовигідна співпраця з НАТО у відповідності із Законом України "Про основи національної безпеки України" (у редакції, чинній на дату підписання цього Універсалу). Вирішення питання щодо вступу до НАТО за наслідками референдуму, який проводиться після виконання Україною усіх необхідних для цього процедур.

Ми переконані, що втілення зазначених пріоритетів суспільного розвитку має стати визначальним критерієм формування та діяльності коаліції, яка опиратиметься у своїй роботі на нові суспільно-політичні механізми взаємодії, зокрема:

1. Розробку й запровадження регулярних публічних консультацій щодо важливих питань суспільного розвитку та державного будівництва, із залученням до діалогу, зокрема, позапарламентських політичних сил, об’єднань громадян та інших учасників суспільно-політичного процесу;

2. Формування ефективних механізмів громадського контролю за діями влади. Забезпечення прозорості та підзвітності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

3. Забезпечення відповідності діяльності органів влади національним інтересам України, стратегічним пріоритетам розвитку, інтересам окремих громадян, шляхом, зокрема, залучення політичних партій та громадських організацій до участі у підвищенні ефективності кадрової політики в державі.

Ми переконані, що реалізація положень цього Універсалу, які будуть покладені в основу діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України і Кабінету Міністрів України, можлива лише за умови національної єдності та згуртованості політичних сил.

Ми віримо, що взаємодія всіх органів влади, політичних партій та їх фракцій у законодавчому органі та органах місцевого самоврядування, громадських організацій, людей, які користуються незаперечним авторитетом у суспільстві, при втіленні зазначених пріоритетів згуртує суспільство.

Ми готові здолати розбіжності, об‘єднати свої зусилля, використати всі можливості задля покращення життя Українського народу і забезпечення процвітання нашої Вітчизни".

Универсал национального единства

Накануне пятнадцатой годовщины независимости Украины перед украинской властью, политической и общественной элитой страны, всеми силами, которым небезразлична судьба Родины, стало историческое требование и возможность объединить свои усилия, достичь национального единства.

Сознавая ответственность перед Украинским народом и сложность нынешней политической ситуации,

Уважая волеизъявление народа, осуществленное демократическим способом на выборах 26 марта 2006 года,

Стремясь взвешенно и ответственно решить политические проблемы и приступить к решению спешных задач экономического, социального и гуманитарного развития,

Направляясь к общенациональному примирению, которое считаем ключом к будущему Украины и инструментом для решения современных проблем нашего общества,

Вводя традицию национального политического и общественного диалога ради решения унаследованных и приобретенных проблем государственной жизни,

Удостоверяя, что стержнем консолидации народа является безусловное соблюдение принципов демократии и уважения к правам человека, соблюдение европейского выбора Украины,

Подтверждая неизменность и необратимость внешнеполитического курса Украины, в частности на интеграцию в Европейский Союз, и с целью усиления ее международного авторитета,

И в действиях, и в поступках неуклонно руководствуясь национальными интересами Украины, провозглашаем общую волю к объединению усилий ради реализации таких приоритетов национального развития, как высокое качество жизни граждан, конкурентоспособная, основанная на знаниях экономика, эффективная и справедливая власть, интегрированное в глобальные процессы и уважаемое в мире государство, соглашаемся на первоочередное осуществление

Плана действий для обеспечения национального единства:

1. Сохранение суверенности и целостности, унитарности и соборности Украины - незыблемых принципов существования государства.

2. Дальнейшее гарантирование и неуклонное соблюдение прав человека. Последовательное развитие таких безусловных достояний демократической Украины, как свобода слова, свободное выражение взглядов и убеждений.

3. Опираясь на установленную действующей Конституцией Украины организацию государственной власти, продолжение усовершенствования конституционного регулирования общественного отношения в Украине, создание сбалансированной системы "сдерживаний и противовесов" между Президентом Украины, Верховной Радой Украины и Кабинетом Министров Украины, восстановление дееспособности Конституционного Суда Украины.

4. Обеспечение политическими силами соответствия принятых и дальнейших решений всех органов государственной власти, органов местного самоуправления Конституции Украины и законам Украины.

5. Создание политических и правовых условий для беспрепятственной деятельности оппозиции в выборных органах власти всех уровней. Недопущение коррупции в политике.

6. Реформирование структур исполнительной власти и недопущение политизации государственной службы путем первоочередного принятия Законов Украины "О Кабинете Министров Украины" и "О государственной службе" (новая редакция), подготовленных для внесения Президентом Украины в Верховную Раду Украины.

7. Продолжение судебной реформы соответственно одобренной Концепции усовершенствования судовничества для утверждения справедливого суда в Украине.

8. Обеспечение невмешательства политических сил и их представителей в деятельность правоохранительных органов, судов и Национального банка Украины.

9. Реформирование правоохранительных органов соответственно европейским стандартам, приведение криминального законодательства, криминального судопроизводства в соответствие со стандартами и рекомендациями Комитета министров Совета Европы, Европейского Союза и решениями Европейского Суда по правам человека.

10. Стимулирование развития местного самоуправления, повышение его роли и статуса путем обеспечения финансово-экономической возможности и реформирования административно-территориального устройства.

11. Реализация антикоррупционной политики на всех уровнях власти через, в частности, поддержку законодательных инициатив Президента Украины в этой сфере.

12. Всестороннее развитие и функционирование украинского языка как государственного и языка официального общения во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины - как основы самоидентификации народа и государства. Гарантирование каждому гражданину свободного использования во всех жизненных потребностях русского или другого родного языка соответственно Конституции Украины и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

13. Развитие культуры и возрождение духовности Украинского народа, обеспечение целостности культурно-языкового пространства.

14. Соблюдение свободы вероисповедания. Почтенное отношение к объединительным стремлениям верующих всех православных церквей без вмешательства государства и политических сил в этот процесс.

15. Повышение благосостояния граждан Украины, борьба с бедностью средствами эффективной и адресной социальной защиты, гарантирование достойной оплаты работы и справедливого пенсионного обеспечения.

16. Становление среднего класса через трансформацию политики доходов населения, развитие предпринимательства и стимулирование создания новых рабочих мест.

17. Повышение доступности и качества образования, популяризация здорового образа жизни, переориентация системы здравоохранения на человеческое развитие и создание национальных центров борьбы с туберкулезом, с ВИЧ/СПИДом, Национального центра сердца, Национального института рака, Всеукраинского центра здравоохранения матери и ребенка.

18. Внедрение принципов научно-технического и инновационного развития, достижение ежегодных темпов возрастания ВВП на уровне не ниже чем 5%, стимулирование создания каждый год не менее 1 млн. рабочих мест.

19. Проведение структурных реформ в экономике. Проведение налоговой реформы, которая предусматривает снижение налогового давления на экономику с расширением базы налогообложения, в том числе путем постепенного внедрения налога на недвижимость (налога на богатство) и единого социального взноса из фонда оплаты труда.

20. Обеспечение энергетической безопасности Украины, повышение эффективности использования естественных ресурсов, энергоносителей, внедрение энергосберегающих технологий.

21. Повышение эффективности сельского хозяйства и внимания государства к крестьянам. Внедрение не позже 1 января 2008 года полноценного рынка земли с одновременным материально-организационным обеспечением и созданием необходимой нормативно-правовой базы (законов Украины о кадастре, цене на землю и других).

22. Гарантирование и защита государством прав собственности.

23. Повышение доступности и качества коммунальных услуг путем развития конкурентных отношений в жилищно-коммунальной сфере.

24. Отладка эффективного экономического сотрудничества со всеми заинтересованными внешними партнерами, руководствуясь интересами Украины. Неотложное принятие необходимых для вступления в Мировую организацию торговли изменений в законодательство и вступление в эту организацию до конца 2006 года на приемлемых для Украины условиях.

25. Продолжение курса европейской интеграции Украины с перспективой вступления Украины в Европейский Союз. Неуклонное выполнение Плана действий "Украина - ЕС", неотложное начало переговоров относительно создания зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

26. Завершение работ относительно участия Украины в деятельности Единого экономического пространства на принципах разноуровневой и разноскоростной интеграции с учетом норм и правил Мировой организации торговли. Создание на первом этапе зоны свободной торговли без ограничений и изъятий в границах ЕЭП.

27. Взаимовыгодное сотрудничество с НАТО в соответствии с Законом Украины "Об основах национальной безопасности Украины" (в редакции, действующей на дату подписания этого Универсала). Решение вопроса относительно вступления в НАТО по результатам референдума, который проводится после выполнения Украиной всех необходимых для этого процедур.

Мы убеждены, что воплощение указанных приоритетов общественного развития может стать определяющим критерием формирования и деятельности коалиции, которая будет опираться в своей работе на новые общественно-политические механизмы взаимодействия, в частности:

1. Разработку и внедрение регулярных публичных консультаций относительно важных вопросов общественного развития и государственного строительства, с привлечением к диалогу, в частности, внепарламентских политических сил, объединений граждан и других участников общественно-политического процесса;

2. Формирование эффективных механизмов общественного контроля за действиями власти. Обеспечение прозрачности и подотчетности органов государственной власти и органов местного самоуправления.

3. Обеспечение соответствия деятельности органов власти национальным интересам Украины, стратегическим приоритетам развития, интересам отдельных граждан, путем, в частности, привлечения политических партий и общественных организаций к участию в повышении эффективности кадровой политики в государстве.

Мы убеждены, что реализация положений этого Универсала, которые будут положены в основу деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины и Кабинета Министров Украины, возможна лишь при условии национального единства и сплоченности политических сил.

Мы верим, что взаимодействие всех органов власти, политических партий и их фракций в законодательном органе и органах местного самоуправления, общественных организаций, людей, которые пользуются неопровержимым авторитетом в обществе, при воплощении указанных приоритетов сплотит общество.

Мы готовы одолеть расхождения, объединить свои усилия, использовать все возможности ради улучшения жизни Украинского народа и обеспечения процветания нашей Отчизны.

Джерело: http://ua.for-ua.com

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Вхід

Останні коментарі

Обличчя української родини Росії

Обличчя української родини Росії

{nomultithumb}

Українські молодіжні організації Росії

Українські молодіжні організації Росії

Наша кнопка