Друк
Розділ: Закони, державні програми

Будинок Уряду УкраїниДержавна програма співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року         

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 26 липня 2006 р. № 1034

Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року (далі — Програма), що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і затвердити регіональні програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року.

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Національній академії наук, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям щороку до 15 березня інформувати Міністерство закордонних справ про стан виконання Програми.

Міністерству закордонних справ щороку до 15 квітня подавати Кабінетові Міністрів України звіт про хід виконання Програми.

4. Державному комітетові телебачення і радіомовлення забезпечити висвітлення у засобах масової інформації стану виконання Програми.

Прем’єр-міністр України   Ю. ЄХАНУРОВ

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
співпраці із закордонними українцями
на період до 2010 року

 

Загальна частина

 

Державна політика співпраці із закордонними українцями проводиться відповідно до Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів з метою консолідації української нації, задоволення національно-культурних, освітніх, мовних та інформаційних потреб українців, які проживають за її межами, і спрямована на захист прав та інтересів закордонних українців у державах їх постійного чи тимчасового проживання, збереження їх національно-культурної самобутності та етнічної ідентичності, забезпечення участі у процесах державотворення в Україні.

 Засади співпраці із закордонними українцями відповідають загальновизнаним міжнародним нормам та стандартам, зокрема положенням Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини, Рамкової конвенції про захист національних меншин, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та іншим міжнародним актам.

Демократичні перетворення в Україні сприяють формуванню відносин із закордонними українцями, що дає змогу забезпечувати цілеспрямовану, довготривалу і конкретну підтримку закордонних українців як носіїв української культури, мови і духовності.

 

Мета та основні завдання Програми

 

Мета Програми полягає у реалізації державної політики співпраці із закордонними українцями, у збереженні їх етнічної ідентичності та національно-культурної самобутності, використанні інтелектуального, ділового та духовного потенціалу, зміцненні зв’язків з Україною.

Основними завданнями Програми є:

оптимізація роботи із закордонними українцями відповідно до нових національно-політичних реалій;

удосконалення законодавства з питань співпраці із закордонними українцями та посилення захисту їх законних інтересів у державах   постійного чи тимчасового проживання;

збереження національної самобутності та етнічної ідентичності закордонних українців;

заохочення діяльності українських громадських організацій за кордоном, активізація їх контактів з культурно-освітніми, мистецькими та іншими громадськими організаціями України;

поширення за кордоном відомостей про торговельно-економічні, науково-технічні та туристичні можливості України, зміцнення її авторитету у світі;

забезпечення виготовлення інформаційної продукції для закордонних українців на рівні сучасних міжнародних стандартів;

задоволення культурних, освітніх, інформаційних та соціально-гуманітарних потреб закордонних українців;

зміцнення співпраці органів державної влади та громадських організацій України, які беруть участь у реалізації державної політики співпраці із закордонними українцями, з об’єднаннями та організаціями закордонних українців та з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання міжнаціональних відносин;

сприяння відкриттю і діяльності у державах компактного проживання закордонних українців національно-культурних центрів та надання їм відповідної допомоги;

залучення інтелектуального потенціалу закордонних українців до процесів державотворення в Україні;

поширення в Україні наукових, технічних, культурних і мистецьких здобутків закордонних українців.

Заходи щодо забезпечення співпраці з закордонними українцями зазначені у додатку.

 

Фінансове забезпечення

 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється у межах коштів, передбачених центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, відповідальним за виконання Програми, у державному і місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування становить 76905 тис. гривень, з них 68210 тис. — з державного бюджету та 8695 тис. гривень — з місцевих бюджетів.

 

Очікувані результати

 

Виконання Програми дасть змогу:

продовжити роботу з подальшого розвитку і поглиблення зв’язків між закордонними українцями  на довгостроковій основі;

задовольнити культурні, інформаційні та мовні потреби закордонних українців, зберегти їх етнічну ідентичність і національно-культурну самобутність;

посилити правовий захист закордонних українців;

активніше залучати закордонних українців до державотворчих процесів в Україні;

ширше використовувати їх духовний, культурний і науковий потенціал для зміцнення міжнародного іміджу України у світі;

розширити співробітництво між Україною та державами компактного проживання закордонних українців;

визначити підходи до розв’язання проблем закордонних українців та національних меншин в Україні;

ширше залучати організації закордонних українців до надання гуманітарної допомоги окремим категоріям населення України;

збільшити кількість закордонних українців, зокрема молоді, які відвідуватимуть Україну для ознайомлення з життям її громадян і досягненнями;

уповільнити асиміляційні процеси серед молодих закордонних українців;

ширше залучати закордонних українців, які проживають у державах  колишнього СРСР, до процесу зміцнення двосторонніх відносин з Україною.

 

Координація роботи і контроль
за виконанням Програми

 

Координацію роботи і контроль за виконанням Програми здійснює МЗС.

 

_____________________


 

 

Додаток
до Програми

 

ПЛАН
заходів щодо забезпечення співпраці із
закордонними українцями на період до 2010 року

(тис. гривень)

 Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк вико-нання, роки

Орієнтов-ний обсяг фінансу-вання

У тому числі за роками

Джерела фінансування

2006

2007

2008

2009

2010

держав-ний бюджет

місцеві бюджети

Правові засади співробітництва із закордонними українцями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Укладення угод про співробітництво між обласними держадміністраціями та відповідними державними органами іноземних держав з метою задоволення національно-культурних та освітніх потреб українців, які  проживають у цих державах

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МЗС, Держкомнац-міграції, Українська Всесвітня Координаційна Рада (далі — УВКР)

2006—2010

195

35

35

40

40

45

 

195

2. Розроблення та виконання  програм співробітництва у торговельно-економічній, науковій, культурній, видавничій сфері, у сфері освіти, туризму і спорту між прикордонними областями України та відповідними адміністративно-територіальними одиницями прикордонних держав, у яких проживають українці, з метою задоволення їх потреб та  потреб національних меншин в Україні

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Волинська, Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Чернівецька, Хмельницька облдержадміні-страції

—“—

295

55

55

60

60

65

 

295

3. Розроблення і затвердження програми співпраці з українськими громадськими організаціями, які функціонують у столицях інших держав та з якими укладені угоди про поріднення міст

Київська міськдержадміні-страція, МЗС разом з УВКР

2006

40

40

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вивчення і практичне використання міжнародного досвіду роботи із забезпечення реалізації мовних, освітніх та культурних прав національних меншин

МЗС, Держкомнац-міграції

 

 

2006—2010

 

 

 

 

 

 

у межах загаль-них видатків централь-них органів виконав-чої влади

 

5. Налагодження співробітництва з відповідними міжнародними організаціями щодо захисту прав закордонних українців

МЗС, Національна академія наук разом з УВКР і товариством “Україна - Світ”

—“—

 

 

 

 

 

 

—“—

 

6. Активізації роботи змішаних (українсько-румунської, українсько-словацької, українсько-угорської) міжурядових комісій з питань забезпечення прав національних меншин

Держкомнацміг-рації, МЗС, МОН, Мін’юст, МКТ

2006—2008

600

120

120

120

120

120

     600

 

7. Укладення угоди з Молдовою про співробітництво із забезпечення реалізації прав національних меншин

Держкомнацміг-рації, МЗС, Мін’юст

 

2006

10

10

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Надання дипломатичними представництвами України за кордоном консультаційної допомоги закордонним українцям

МЗС

2006—2010

 

 

 

 

 

 

у межах загаль-них видатків МЗС

 

9. Удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази для вирішення питань щодо відкриття українських освітніх закладів за кордоном, надання підтримки закладам освіти, науки та культури зарубіжних країн з метою задоволення потреб закордонних українців  

МЗС, Держкомнац- міграції, МКТ, МОН, Національна академія наук, Держкомтелерадіо, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст

2007—2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

1140

260

210

220

220

230

610

530

Організаційно-координаційна діяльність

10. Підготовка та проведення IV та V Всесвітнього форуму українців

МКТ, МЗС, Київська міськдержадмі-ністрація разом з УВКР і товариством “Україна - Світ”

2006, 2010

8000

3500

 

 

 

4500

8000

 

11. Проведення 31-ї Генеральної асамблеї Міжнародної ради жінок із залученням закордонних українців — керівників українських жіночих громадських організацій в іноземних державах

Мінсім’ямолодь-спорт, МЗС разом з товариством “Україна - Світ” і УВКР

2006

250

250

 

 

 

 

250

 

12. Проведення щорічних зустрічей керівників українських громадських організацій Польщі, Білорусі та України в рамках діяльності єврорегіону “Буг”

Волинська облдерж-адміністрація, МЗС разом з товариством “Україна - Світ” і УВКР

2006—2010

120

20

20

20

30

30

80

40

13. Проведення щорічних зустрічей керівників українських громадських організацій Вінницької, Одеської областей та Молдови, включаючи її Придністровський регіон, в рамках діяльності єврорегіону “Дністер”

Вінницька, Одеська облдерж-адміністрації, МЗС разом з товариством “Україна - Світ”

 

—“—

130

20

20

30

30

30

 

130

 

14. Сприяння проведенню XI, XII і XIII конгресу Світової федерації українських лікарських товариств

МОЗ, Академія медичних наук, Національна академія наук, МЗС разом з Всеукраїнським лікарським товариством,

 

УВКР і товариством “Україна - Світ”

2006, 2008, 2010

180

50

 

60

 

70

180

 

15. Сприяння діяльності українських громадських організацій в іноземних державах

МЗС, МКТ, МОН разом з УВКР і товариством "Україна - Світ"

2006—2010

240

40

40

50

50

60

240

 

16. Проведення на базі Сегедського університету семінару-практикуму для викладачів українських шкіл організацій — членів Європейського конгресу українців

МЗС, МОН разом з УВКР, освітнім науково-методичним центром
“Україна ­Діаспора” і товариством “Україна - Світ”

2006, 2008

30 

15

 

15

 

 

30

 

17. Забезпечення співпраці жіночих громадських організацій України із Світовою федерацією українських жіночих організацій, обласними відділеннями Всеукраїнського союзу українок та українськими жіночими громадськими організаціями іноземних держав

Мінсім’ямолодь-спорт, Держкомнацмігра-ції, МКТ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МЗС разом з УВКР і товариством “Україна - Світ”

2006—2010

170

30

30

30

40

40

70

100

18. Сприяння співпраці молодіжних українських громадських організацій з молодіжними громадськими організаціями іноземних держав

Мінсім’ямолодь-спорт, МЗС разом з УВКР і товариством "Україна - Світ"

2006—2010

270

50

50

50

60

60

270

 

19. Установлення зв’язків між творчими колективами, організаціями літераторів, художників та кінематографістів, музеями, бібліотеками, окремими митцями, спортивними і туристичними організаціями України та українськими громадськими організаціями іноземних держав

МЗС, МКТ, Мінсім’ямолодь-спорт, Київський національний уні-верситет імені Та-раса Шевченка, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто-польська міські держадміністрації разом з УВКР, товариством “Україна - Світ”, Всеукраїнським товариством “Просвіта” імені Тараса Шевченка, Національною спілкою письменників і  Національною спілкою худож-ників

—“—

 

 

 

 

 

 

у межах загальних видатків центральних і місцевих органів виконавчої влади

20. Виготовлення ескізів пам’ятників українським політичним діячам, діячам культури, мистецтва, науки,  історії та пам’ятних знаків, пов’язаних з їх діяльністю, для встановлення в іноземних державах

МКТ, МЗС, Мінбуд, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастополь-ська міські держадміністрації разом з УВКР, товариством “Україна - Світ” і громадською організацією “Разом”

2006—2010

11000

2000

2100

2100

2300

2500

11000

 

21. Вивчення питання про відкриття нових консульських установ України в державах компактного проживання закордонних українців

МЗС разом з УВКР і товариством “Україна - Світ”

 

2006

 

 

 

 

 

 

у межах загаль-них видатків МЗС

 

Разом

 

 

20490

5975

2360

2355

2510

7290

20220

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-освітня діяльність

22. Сприяння відкриттю та роботі класів, шкіл, кафедр, відділень і факультетів української мови у навчальних закладах іноземних держав, надання їм науково-методичної допомоги, забезпечення підручниками, методичними посібниками, художньою літературою

 

 

 

МОН, МКТ, Держкомтелерадіо, МЗС, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастополь-ська міські держадміністрації разом з УВКР, товариством “Україна - Світ”, Всеукраїнським товариством “Просвіта” імені Тараса Шевченка та освітнім науково-методичним центром
„Україна - Діаспора”

 

 

2006—2010

1160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

 

 

 

 

 

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Активізація співпраці вищих навчальних закладів України та іноземних держав, у яких викладаються українознавчі дисципліни

 

 

МОН, Національна академія наук, Академія педагогічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка разом з освітнім науково-методичним центром
“Україна -Діаспора”

2006—2010

 

 

 

 

 

 

у межах загаль-них видатків централь-них органів виконав-чої влади

 

24. Проведення роботи з відкриття у Придністровсь-кому державному університеті імені Т. Г. Шевченка (Молдова) науково-навчального центру Одеського національного університету імені І. І. Мечникова з метою підготовки спеціалістів з окремих спеціальностей

Одеська облдержадміні-страція, МОН

 

2007

450

 

450

 

 

 

 

450

25. Продовження роботи Одеської обласної міжвузівської приймальної комісії для прийому вступних іспитів у жителів Придністров’я (Молдова) українського походження до вищих навчальних закладів України

Одеська облдержадмі-ністрація, МОН

 

2006—2010

790

150

150

150

170

170

 

790

26. Залучення іноземної учнівської та студентської молоді українського походження до навчання на курсах з українознавства та вивчення української мови, участі в семінарах, олімпіадах, конкурсах, що проводяться в Україні

 

МОН, МКТ, Національна академія наук, МЗС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастополь-ська міські держадміністрації разом з УВКР, товариством “Україна - Світ” і Всеукраїнським товариством “Просвіта” імені Тараса Шевченка

2006—2010

1250

200

200

250

300

300

1000

250

27. Надання допомоги в організації екскурсій по Україні для кращих учнів україномовних навчальних закладів і переможців олімпіад української мови та літератури з іноземних держав

МКТ, МОН, МЗС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастополь-ська міські держадміністрації разом з УВКР і товариством “Україна - Світ”

—“—

650

125

125

130

130

140

200

450

28. Надання допомоги у комплектуванні українськими виданнями бібліотек у місцях компактного проживання закордонних українців

 

 

МЗС, Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастополь-ська міські держадміністрації

2006—2010

720

75

120

150

175

200

600

120

29. Проведення дослідження сучасного стану української освіти в місцях компактного проживання закордонних українців і вжиття заходів до її підтримки та подальшого розвитку

Академія педагогічних наук, МОН, Національна академія наук, МЗС разом з УВКР

—“—

240

40

40

50

50

60

240

 

30. Організація стажування в Україні викладачів української мови, літератури, історії та культури навчальних закладів іноземних держав

 

 

МОН, МКТ, Академія педагогічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, обласні та Київська міська держадміністрації разом з УВКР, товариством “Україна - Світ” і освітнім науково-методичним центром
“Україна -Діаспора”

—“—

 

 

 

 

 

 

у межах загальних видатків центральних і місцевих органів виконавчої влади

31. Призначення державної стипендії студентам з числа закордонних українців для навчання у вищих навчальних закладах України

МОН, МКТ, МЗС разом з УВКР і товариством “Україна - Світ”

 

2006—2010

 

 

 

 

 

 

у межах загальних видатків централь-них органів виконавчої влади

32. Надання науково-методичної допомоги:

Центру роботи з українською діаспорою при Ніжинському державному університеті імені М. В. Гоголя

МОН, МКТ, Національна академія наук, Академія педагогічних наук, Чернігівська та Львівська

 

 

 

—“—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

10

 

10

 

15

 

15

 

20

 

60

 

10

 

облдерж-адміністрації разом з Інститутом дослідження діаспори, місцевими відділеннями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародному інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету “Львівська політехніка”

товариства “Україна-Світ”, Всеукраїнським товариством “Просвіта” імені Тараса Шевченка, освітнім науково-методичним центром
“Україна -Діаспора”

2006—2010

70

10

10

15

15

20

60

10

33. Поповнення Національного архівного та Музейного фонду документами, матеріалами та іншими культурними цінностями, що належать до культурної спадщини української нації, які перебувають за кордоном

Держкомархів, МКТ, МЗС, Національна академія наук разом з УВКР, товариством “Україна - Світ” та  Інститутом дослідження діаспори

—“—

125

15

20

20

30

40

125

 

34. Забезпечення щороку проведення Дня української писемності та мови у державах компактного проживання закордонних українців із залученням українознавців, книговидавців, працівників освіти України

МОН, МКТ, Держкомтелерадіо, МЗС, обласні та Київська міська держадміністрації, Київський національний університет імені  Тараса Шевченка разом з УВКР

—“—

90

10

10

20

20

30

70

20

35. Проведення в Україні міжнародних наукових і науково-практичних конференцій та семінарів з питань проблем освіти в середовищі закордонних українців і організація міжнародної школи україністики 

 

 

МОН, Національна академія наук, Академія педагогічних наук, Київський національний університет імені  Тараса Шевченка разом з УВКР, освітнім науково-методичним центром
“Україна - Діаспора”, товариством “Україна - Світ”, Всеукраїнським товариством “Просвіта” імені Тараса Шевченка, Інститутом дослідження діаспори і громадською організацією “Разом”

2007, 2008

440

80

80

90

90

100

440

 

Разом

 

 

6055

935

1435

1120

1235

1330

3955

2100

Історико-культурна та мистецька діяльність

36. Утворення та забезпечення діяльності культурно-інформаційних центрів при дипломатичних представництвах України за кордоном

МЗС, МКТ, Держкомтелерадіо разом з УВКР і товариством “Україна - Світ”

2006—2010

15650

1250

2000

3200

4000

5200

15650

 

37. Забезпечення діяльності українських культурологічних громадських організацій в іноземних державах

МКТ, МЗС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастополь-ська міські держадміністрації разом з товариством “Україна - Світ” і Всеукраїнським товариством “Просвіта” імені Тараса Шевченка

—“—

390

70

70

80

80

90

300

90

38. Організація та проведення фестивалів українського мистецтва за участю митців з українських громадських організацій іноземних держав

МКТ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастополь-ська міські держадміністрації разом з УВКР, товариством “Україна - Світ” і Всеукраїнським товариством “Просвіта” імені Тараса Шевченка

—“—

140

20

20

30

30

40

100

40

39. Проведення у місцях компактного проживання закордонних українців Днів української культури та українського кіно, Шевченківських днів

МКТ, МЗС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з УВКР і товариством “Україна - Світ”

2006—2010

 

 

 

 

140

20

20

30

30

40

100

40

40. Надання допомоги самодіяльним колективам закордонних українців у придбанні в Україні народних музичних інструментів, відео-та фонотек з виступами провідних українських народних колективів і професійних виконавців творів української пісенної та музичної класики, сценічного вбрання, мистецької літератури

МЗС, МКТ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з УВКР і товариством “Україна - Світ”

—“—

2700

500

500

550

550

600

2000

700

41. Проведення в Україні семінарів та курсів підвищення кваліфікації для організаторів культурних заходів та керівників самодіяльних колективів закордонних українців

МКТ, МЗС, обласні та Київська міська держадміністрації разом з УВКР і товариством “Україна - Світ”

2006—2010

 

 

 

 

440

80

80

90

90

100

300

140

42. Сприяння закордонним українцям у відновленні та впорядкуванні місць української пам’яті за кордоном

МЗС, Мінбуд, МКТ, обласні держадміністрації разом з товариством “Україна - Світ”, УВКР і Всеукраїнським товариством “Просвіта” імені Тараса Шевченка

2006—2007

 

 

 

 

 

 

у межах загальних видатків централь-них органів виконав-чої влади

 

43. Проведення роботи з українськими громадськими організаціями іноземних держав щодо визнання Голодомору 1932—1933 років актом геноциду українського народу

МЗС, Центр дослідження геноциду українського народу Інституту історії Національної академії наук разом з УВКР і товариством “Україна - Світ”

2006—2010

 

 

 

 

 

 

у межах загаль-них видатків МЗС

 

44. Організація в Україні виставок, присвячених історії, побуту, культурі та науково-технічним досягненням закордонних українців

МКТ, обласні та Київська міська держадміністрації разом з УВКР, товариством “Україна - Світ” і Всеукраїнським товариством “Просвіта” імені Тараса Шевченка

2006—2010

95

15

15

20

20

25

80

15

45. Організація II і III Міжнародного культурологіч-ного симпозіуму “Українська театральна діаспора в контексті державної мовної і культурної політики України”

МКТ, МЗС разом з громадською організацією “Разом”

2006, 2009

140

60

 

 

80

 

140

 

46. Організація міжнародного культурологічного симпозіуму “Українська ікона. Іконописне мистецтво діаспори”

МКТ, МЗС разом з громадською організацією “Разом”

 

2007

80

 

80

 

 

 

80

 

Разом

 

 

19775

2015

2785

4000

4880

6095

18750

1025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавнича діяльність

47. Забезпечення громадських організацій закордонних українців друкованою продукцією культурологічного змісту

 

 

2006—2010

440

80

80

90

90

100

300

140

48. Надання допомоги у виданні україномовних газет, журналів, інформаційних бюлетенів в іноземних державах

МЗС, Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастополь-ська міські держадміністрації разом з товариством “Україна - Світ” і Всеукраїнським товариством “Просвіта” імені Тараса Шевченка

—“—

160

25

25

35

35

40

100

60

49. Проведення презентації української книги на міжнародних книжкових виставках-ярмарках, які організовуються в державах компактного проживання закордонних українців

Держкомтелерадіо, МКТ, МОН, Національна академія наук, МЗС разом з УВКР

—“—

250

45

45

50

50

60

250

 

50. Проведення щорічної Всеукраїнської акції “Дітям зарубіжжя — українську книжку”

 

Держкомтелерадіо, МЗС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастополь-ська міські держадміністрації разом з Національною спілкою письменників

2006—2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

850

150

150

175

175

200

650

200

Інформаційна діяльність

51. Проведення роботи із створення за межами України, зокрема в державах компактного проживання закордонних українців (Австрія, Аргентина, Бразилія, Казахстан, Канада, Молдова, Польща, Росія, Румунія,  Словаччина,  США, Угорщина, Узбекистан, Франція), кореспондентських пунктів Національного інформаційного агентства “Укрінформ”

Держкомтелерадіо, Українське національне інформаційне агентство “Укрінформ”, МЗС

 

—“—

 

 

 

 

 

 

у межах загаль-них видатків цен-тральних органів виконав-чої влади

 

52. Організація стажування в Україні представників україномовних засобів масової інформації іноземних держав

Держкомтелерадіо, МЗС, Українське національне інформаційне агентство “Укрінформ”

2006—2010

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Розширення за обсягами і напрямами мовлення регулярної трансляції у відкритому (незакодованому) режимі українських теле- та радіопрограм супутниковими каналами зв’язку на держави СНД, Східної та Центральної Європи, Північної, Центральної та Південної Америки, Австралію

Держкомтелерадіо, Мінтрансзв’язку

 

—“—

22800

2800

4000

5000

5000

6000

22800

 

54. Відновлення роботи Миколаївського, Львівського та Харківського радіопередавальних центрів

 

Мінтрансзв’язку, Держкомтелерадіо, Львівська, Миколаївська, Харківська облдержадміні-страції

2007—2009

 

 

 

 

 

 

у межах загальних видатків центральних і місцевих органів виконавчої влади

 

55. Продовження взаємного обміну телерадіопрограмами між Національною радіокомпанією, державною телерадіокомпанією “Всесвітня служба „Українське телебачення і радіомовлення”, державною телерадіокомпанією “Культура”

Держкомтелерадіо разом із Всеукраїнським товариством “Просвіта” імені Тараса Шевченка, товариством “Україна - Світ”

 

2006—2010

 

 

 

 

 

 

у межах загаль-них видатків централь-них органів виконав-чої влади

 

56. Висвітлення соціально-політичного, культурно-мистецького, наукового та ділового життя закордонних українців у різних країнах світу в засобах масової інформації

Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастополь-ська міські держадміністрації разом з УВКР

2006—2010

 

 

 

 

 

 

у межах загальних видатків центральних і місцевих органів виконавчої влади

57. Обмін друкованими, електронними, радіо та  відео матеріалами між засобами масової інформації України та держав компактного проживання закордонних українців

Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастополь-ська міські держадміністрації разом з УВКР, Всеукраїнським товариством “Просвіта” імені Тараса Шевченка і товариством “Україна - Світ”

—“—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Організація зустрічей,  засідань за круглим столом, науково-практичних конференцій за участю журналістів україномовних засобів масової інформації, представників україномовних засобів масової інформації іноземних держав

 

Держкомтелерадіо,  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастополь-ська міські держадміністрації разом з Національною спілкою журналістів та УВКР

 

2006—2010

 

 

 

 

 

 

 

у межах загальних видатків центральних і місцевих органів виконавчої влади

59. Налагодження співпраці телерадіокомпаній прикордонних областей України з телерадіокомпаніями сусідніх держав компактного проживання закордонних українців

Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з Національною спілкою журналістів

—“—

 

 

 

 

 

 

—“—

Разом

 

 

22800

2800

4000

5000

5000

6000

22800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торговельно-економічна та науково-технічна діяльність

60. Налагодження торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва регіонів України з регіонами держав компактного проживання закордонних українців

Мінпромполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастополь-ська міські держадміністрації

2006—2010

240

40

40

50

50

60

50

190

61. Розповсюдження через дипломатичні представництва України за кордоном, закордонні українські громадські організації інформаційних матеріалів українською та іноземними мовами про економічний і науково-технічний потенціал України з метою залучення в економіку України іноземних інвестицій та сприяння розвиткові регіонального співробітництва

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з УВКР

 

—“—

1150

220

220

230

230

250

 

1150

62. Проведення в Україні зустрічей підприємців України з представниками ділових кіл закордонних українців

Мінпромполітики, МЗС разом з Українська спілка промисловців та підприємців, УВКР і товариством “Україна - Світ”

—“—

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Здійснення обміну досвідом роботи медичними працівниками України та представниками закордонних українців з метою використання прогресивних технологій у вітчизняній медицині

МОЗ

 

2006—2010

320

 

70

80

80

90

320

 

Разом

 

 

1710

260

330

360

360

400

370

1340

Робота з молоддю, спортивно-туристична діяльність

64. Налагодження співпраці з українськими молодіжними організаціями за кордоном, обміну групами дітей і молоді з метою проведення спортивних змагань, спільного відпочинку та оздоровлення, конкурсів для дітей і молоді з числа закордонних українців на краще знання української мови, літератури, історії та традицій, залучення закордонних українців до участі у програмах міжнародного руху “Спорт для всіх”

Мінсім’ямолодь-спорт, МОН, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастополь-ська міські держадміністрації,  МЗС разом з УВКР

 

—“—

3500

 

500

1000

1000

1000

500

3000

65. Вирішення питання щодо проведення в Україні міжнародних спортивних змагань з козацьких видів спорту

Мінсім’ямолодь-спорт, Київський національний університет імені Тараса Шевченка разом з УВКР та іншими заінтересованими громадськими організаціями

2007

15

 

15

 

 

 

15

 

66. Налагодження співпраці туристичних фірм України з туристичними фірмами держав компактного проживання українців, залучення інвестицій для розвитку історико-культурних та туристичних центрів України. Розроблення спеціальних туристичних маршрутів визначними місцями України, пов’язаними з історією українського етносу

МКТ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастополь-ська міські держадміністрації разом з УВКР і товариством “Україна - Світ”

 

2006—2010

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Організація ознайомлювальних турів по Україні для підготовки та публікації в українських та іномовних зарубіжних засобах масової інформації матеріалів про туристичні можливості, науково-технічні, економічні та культурні досягнення нашої держави

МКТ, Держкомтеле-радіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастополь-ська міські держадміністрації разом з УВКР і товариством “Україна - Світ”

—“—

140

20

20

30

30

40

40

100

68. Організація всеукраїнського ознайомлювального туру для кіно- та телезнімальних груп іноземних журналістів українського походження “Десять поглядів на Україну”

МКТ, Держкомтелерадіо, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастополь-ська міські держадміністрації разом з УВКР і товариством “Україна - Світ”

2006, 2008 і 2010

530

150

 

180

 

200

400

130

Разом

 

 

4185

170

535

1210

1030

1240

955

3230

Усього

 

 

76 905

12 565

11 705

14 440

15 410

22 785

68 210

8 695

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mfa.gov.ua/mfa/en/publication/content/6511.htm